Distantsõppe korraldus Jakob Westholmi Gümnaasiumis

Alates esmaspäevast, 16. märtsist on Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, distantsõppel. Distantsõpe jätkub vähemalt 12. aprillini, ent suure tõenäosusega aprilli lõpuni. Olukorda hinnatakse iga kahe nädala möödumisel.


Info liikumiseks ja õppetöö korraldamiseks on väga oluline, et igal õpilasel ja lapsevanemal on enda isiklik eKooli kasutajakonto. Kõik õpiülesanded edastatakse õpilastele eKooli (https://ekool.eu/) kaudu. Õpetajad sisestavad õpiülesanded eKooli eelmise päeva õhtul kella viieks.

Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane laua-või sülearvutit ning internetiühendust. Kui õpilasel ei ole võimalik arvutit kasutada, siis palun täitke antud küsitlus. Püüame võimaluste piires kaasa aidata olukorra lahendamisele.

Õppeülesannete andmisel tuleb õpetajatel arvestada õpilase nädalakoormust ja õpilaste digipädevusi.
eKooli kirjutatakse tunnid vastavalt tunniplaanile. Tunni sisusse tuleb märkida, millega õpilane selle tunni raames tegeleb. Kuna eKoolis ei saa tunni sisusse lisada faile, siis dubleerime ülesanded ka kodutöö alla, kuhu saab vajadusel lisada ka faile.


Distantsõppe läbiviimiseks on õpetajate kasutuses järgmised keskkonnad:
• Office 365 https://www.office.com/ (kooli e-postiaadressiga)
• e-kirjad https://www.office.com/ (kooli e-postiaadressiga). Igal õpilasel on olemas kooli e-postiaadress.
• Opiq https://www.opiq.ee/ (kooli e-postiaadressiga)
• Miksike https://www.miksike.ee/ (kooli e-postiaadressiga)
• HITSA Moodle https://moodle.hitsa.ee/
• Foxcademy https://www.foxcademy.com/
• õppematerjalid e-koolikotis https://e-koolikott.ee/
• EIS testid https://eis.ekk.edu.ee/
• ja muud keskkonnad, mida õpetaja on oma tundides eelnevalt kasutanud.

Kui õppetöö läbiviimiseks kasutatakse teisi keskkondi, antakse selle kohta täpne info eKooli tunnikirjeldustes. Videotunnid toimuvad õpilase tunniplaani alusel MS Teams keskkonnas, kui õpetaja on vastava info selle kohta andnud.

Õpetaja arvestab õppe planeerimisel, et valitud meetoditega on võimalik distantsõppes saavutada vastavaks perioodiks planeeritud õpitulemused. Õpitulemuste saavutamist kontrollitakse e-õppe vahenditega või tavaõppesse naastes.
Õpetajad annavad õpilastele e-õppes motiveerivat ja edasiviivat tagasisidet eKooli päevikus või õppetööd läbiviidavas keskkonnas. Distantsõppe ajal teevad õpetajad koostööd ja jagavad kogemusi.


Tugispetsialistid nõustavad õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid e-posti ja telefoni vahendusel. Tugispetsialistide kontaktid on kättesaadavad kooli veebilehelt. Õppekavavälist tegevust distantsõppe ajal ei toimu.


Õpilastel on soovitus viibida kodus. Palume lapsevanematel jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.


Lapsevanem teavitab klassijuhatajat, kui kodus puuduvad vajalikud töövahendid või neid ei jätku pere kõigile lastele.


Lapsevanem on kohustatud teavitama klassijuhatajat õpilase haigestumisest. Õpilane märgitakse eKoolis põhjendatud puudujaks, mis on nähtav ka tema aineõpetajatele.
Klassijuhatajad vahendavad oma klassi õpilaste ja vanemate probleeme ja ettepanekuid aineõpetajate ja kooli juhtkonnaga.


Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu keeletasemete eksameid, teste ja tasemetöid. Uued ühiskatsete ja eksamite toimumise ajad sõltuvad eriolukorra kestusest. Uute kuupäevade selgumisel annab kool sellest viivitamatult teada.
Õpilaste järgmine koolivaheaeg on 20.-26. aprill.

Koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse eKooli vestluste mooduli, kooli e-posti ja kooli kodulehe kaudu. Palume neid suhtluskanaleid regulaarselt jälgida.
Õpilane/lapsevanem kontakteerub õpetajaga, kui õppeülesannete täitmisel tekib probleeme. Õpilaste ja lastevanemate e-posti kirjalikele küsimustele vastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Õppealajuhatajad
Lilian Aun (kevade@westholm.ee)
Kersti Uudelt (luise@westholm.ee)

 

<< Tagasi avalehele

saurus cms