Jakob Westholmi Gümnaasium on kiusamisvaba kool

KiVa programmi teine aasta. Jakob Westholmi Gümnaasiumis rakendatakse alates 2018/2019 õppeaastast KiVa programmi, mis

     aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

     sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;

     on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

     haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

     ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

     viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;

     uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

     levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;

     tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

     kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel.

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

     Janne Kütt

     Annika Tooma

     Nele-Maris Uibokand

     Kersti Uudelt

Meiega saab ühendust kirjutades: kiva@westholm.ee

Vaata ka:

     KiVa lapsevanemate miniõpik: http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele

     KiVa 2018/2019. aasta õpilasküsitluste tulemused eKoolis.

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

     www.kiusamisvaba.ee

     https://www.facebook.com/kiusamisvabakool


 

 

 

VEPA – VEEL PAREMAKS!

Meie kool oli üks 21 Eestimaa pilootkoolist, kes alustas 2014/2015 õppeaastal 1. klassis käitumisoskuste mängu ehk VEPA-ga. Käesoleval õppeaastal rakendatakse VEPA metoodikat 2.c, 3.b ja 3.c klassis.
VEPA (Veel Parem) on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõrgelt hinnatud tõenduspõhine ennetusprogramm. VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika tugineb põhimõttel, et lapsed ei pruugi teada, kuidas erinevates olukordades käituda või oma tunnetega toime tulla. VEPA loob klassis positiivse ja toetava õhkkonna ning aitab lastel keskenduda õppimisele. VEPA arendab õpilaste enesejuhtimise oskust ja sotsiaalseid oskusi.
VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendatakse Eestis alates 2014/2015. õppeaastast. VEPA-s on tänaseks osalenud üle 4500 õpilase ja üle 250 õpetaja enam kui 100 koolist üle Eesti.
VEPA programmi viib ellu Tervise Arengu Instituut koostöös Siseministeeriumiga ja rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
 


 

Lõimitud robootika õpe

Jakob Westholmi Koolituskeskus võttis 2018. aastal osa Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkursist „Varaait vol 14“. Varaait vol 14 projektikonkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest. Jakob Westholmi Koolituskeskuse ja Jakob Westholmi Gümnaasiumi koostöös viiakse ellu projekt „Lõimitud robootikaõpe põhikooli õpilastele“. Projektitoetuse eest summas 1 999,98 ja Jakob Westholmi Sihtasutuse poolt tasutud 20% omaosaluse, 519 eurot, eest osteti Lego We Do 7 baaskomplekti ja EV 3 robootikakomplekte 3 tükki.
3. ja 6. klassi tundidesse lõimitakse robootika ja programmeerimine. Klassid osalevad Tallinna Ülikooli poolt läbiviidavas robootika-matemaatika eksperimentaaluuringus, mida juhib doktorant J.Leoste. Uuritakse, milline on õpperobotite kasutamise mõju matemaatika-alastele teadmistele ja millised on õpilaste kui õpetajate hinnangud õpperoboteid kasutavatele tundidele – meeldivus, kaasahaaravus jms. Õpetajad kasutavad tundide läbiviimiseks 20 erinevat tunnikava. Robootika katsete abil visualiseeritakse ülesandes kasutatud avaldiste tegureid ja vastuseid, valemeid ja kujundeid. Ülesanded arendavad õpilastes lisaks robootikale, matemaatikale ja programmeerimisoskusele ja funktsionaalse lugemise, koostöö ja oma õpitulemuste eest vastutuse võtmise oskusi.
 


 

Muuseumikülastuse pilootprojekt

Osaleme pilootprojektis „MUUSEUMIPÄEV“
6. märtsil 2017.a. külastasid meie kooli kõik 1.- 4. klasside õpilased ühte Tallinna muuseumi. Muuseumid olid selleks puhuks koolile välja pakkunud mitmesugustel teemadel erinevad tunnid. Õpilased külastasid:

 • Kadrioru lastemuuseumi Miiamilla tunde „Erinev on eriline“ ja „Meeli haarav sõprus“
 • Kalamaja lastemuuseumi Miiamilla tunde „Kenad kombed“
 • Tallinna Linnamuuseumi tunde „Keskaegse maja lood“
 • „Jalutuskäik tornis“ toimus tornis  Kiek in de Kök.

 •  

Osaleme VEPA Käitumisoskuste Mängu pilootprojektis

Tervise Arengu Instituut viib Siseministeeriumi toel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditega ellu programmi VEPA käitumisoskuste mängu (Pax Good Behavior Game). Eesmärk on aastaks 2021 nii eesti- kui ka venekeelse VEPA mängu metoodikaga jõuda vähemalt 200 klassi 4000 õpilaseni.


Meie kool oli üks 21 Eestimaa pilootkoolist, kes alustas 2014/2015 õppeaastal 1. klassis käitumisoskuste ehk VEPA-mängu. Kuna olime pilootkool, siis 1.c klassis rakendati õpetaja Inge Mihhailovi juhtimisel VEPA metoodikat. Õpetajat koolitas, programmi rakendamist ja klassi jälgis mentor, kes käis koolis igal kuul.


Käitumisoskuste mäng on klassis rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. VEPA mäng koosneb töövahenditest ja põhimõtetest, mille rakendamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise kontrollimiseks. Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng edendab prosotsiaalset käitumist (läbi hea käitumise defineerimise ja süstemaatilise tunnustamise ning läbi meeskondade moodustamise, kus korda rikkuvad ja mitterikkuvad lapsed peavad tulemuste saavutamiseks omavahel koostööd tegema) ning vähendab korrarikkumisi klassis. Mäng sobib hästi läbiviimiseks esimese klassi laste seas, et ühtlustada koolivalmiduse taset, aidata õpilastel kooliga kohaneda ja õppida reegleid järgima.
Pikaajalised uuringud on näidanud, et käitumisoskuste mängu rakendamine aitab ennetada õppeedukuse langemist, koolist väljalangemist, kuritegelikku käitumist, antisotsiaalse isiksusehäire tekkimist, edasi lükata uimastite proovimist, ennetada uimastite kuritarvitamist või uimastisõltuvuse teket ja teisi riskikäitumisi.


Õppeaasta alguses ja lõpus tehti mõõtmised ning uuringud metoodika rakendamise tulemuslikkuse hindamiseks. Enam esinenud muutused õpilastes: õpilased ISE märkavad üksteise head käitumist ja mitte soovitud käitumist, õpilased pingutavad tunnis rohkem, suurenenud on õpilaste enesekontroll, vähenenud on tundi segav käitumine, õpilased teevad üksteisega rohkem koostööd, õpilased on sõbralikumad ja abivalmimad.

 

Projektid 2014/2015

01.08.2013 kuni 31.07.2015 osalevad algklasside õpilased Comenius projektis "Our Treasure". Partnerkoolideks on:

VBS DE WIJZER Belgiast
Ist. Comp. Cantù Itaaliast
Szkola Podstawowa nr 2 im. sw. Wojciecha Poolast
projekti koordinaatorkool on Hispaaniast CEIP RÍO SEGURA
 

Comenius projekti "Our Treasure" 5.kohtumine Hispaanias

6.-10.maini k.a. toimus Hispaanias Archenas Comenius projekti "Our Treasures" viies kohtumine. Tutvustasime legendi "Mardileib", väikest eesti väljendite sõnaraamatut ja mängisime kohalike õpilastega eesti mänge. Esitlesime 2.c klasis õpilase Mona Kõutsi ülevaadet "Minu nädalavahetus piltides". Toimus arutelu projekti tulemustest, materjalide tutvustamine ja jagamine partneritele. Külastasime Archena lasteaeda ja koolimaja, kohtusime õpetajate, õpilaste ja Archena linnapeaga.

Suur tänu kõigile, kes projekti õnnestumisele ja materjalide valmistamisele on kaasa aidanud. Tänud 4.b klassi lapsevanem Randel Saarmale.

   

Comenius projekti "Our Treasure" 4.kohtumine toimus Itaalias

26.-30.novembrini k.a. toimus Itaalias Cantus Comenius projekti "Our Treasures" neljas kohtumine. Tutvustasime populaarseid ja rahvalaule, legendi "Taani kuninga tütar, õpilaste valmistatud Eestimaa postkaarte ja mängisime kohalike õpilastega eesti mänge. Toimus arutelu järgmistest projekti ettevõtmistest ja materjalide tutvustamine. Külastasime Turati, Rodari, Degano, Bachelet ja Mirabello  koolimaju, kohtusime õpetajate ja õpilastega. Külakostiks olid meie poolt kaasas õpilaste valmistatud raamatud ja multifilm "Taani kuninga tütar", DVD eesti muusikaga. Projekti ettevõtmistega saab  tutvuda algklasside maja Comenius stendidel.

      


 

Fotokonkurss "Eestimaa kaunid paigad"

Comenius projekti "Our Treasure" raames toimub  fotokonkurss "Eestimaa kaunid paigad".

OUTRES Our Treasures
LLP Comenius School Partnership 2013-2015
Spain Poland Estonia Italy Belgium

Fotokonkurss „Eestimaa kaunid paigad“
Konkursile on oodatud fotod, mis tutvustavad Eesti kauneid paiku ning annavad edasi emotsioone laulu- ja tantsupeost, jaanitulest, mitmesugustest festivalidest, suvepäevadest või muudest suvisel Eestimaal toimunud üritustest. Tore, kui fotod kajastavad midagi rahvuslikku või ainult Eestile iseloomulikku, puhkust teemapargis (Lottemaa, Pokumaa, Vudila, Vembu-Tembumaa), vaba aja tegevusi nii maal kui linnas.
Konkursile võib saata fotosid varem ülespildistatud hetkedest, aga oodatud ka sügisesed pildid Eestimaast ja Eestimaa inimeste toimetustest.

NB! Salvesta pilt vaatamisväärsuse nimega näite eeskujul Padise_mõis_Mari_Mustikas_1A ja saada see hiljemalt 31. oktoobriks 2014 meiliaadressile jwgcomenius@gmail.com.
Parimatele ülesvõtetele auhinnad!
Piltide hulgast valitakse fotod Comenius projekti „Our Treasures“ Eestimaad tutvustavasse postkaardialbumisse.

 

Comenius nurk

Comenius projekti "Our Treasure" materjalidega saab tutvuda algklasside majas Comeniuse nurgas. Väljapanekut täiendatakse partnerkoolide materjalidega jooksvalt.

          

Comenius projekti konkursside tulemused

Comenius projketi "Our Treasure" raames toimusid fotokonkurss "Harjumaa vaatamisväärsused" ja  "Minu päev piltides". Tulemused:

Fotokonkurss Harjumaa kaunitest kohtadest

I koht Kert Kristian Soomre 1.c klass
II koht Grete Rehe 1.c klass
III koht Hans Mathias Arusaar 3.b

"Our Daily Lives in Pictures"


I koht Kadri Luurmees 1.a klass
II koht Marie Jõgiste 4.a klass
III koht Elisabel Marciante 3.b klass

TÄNUD KÕIGILE OSALEJATELE!


 

 

 

Comenius projekti 2.kohtumine Poolas

Comenius projekti 2.kohtumine toimus Poolas Krakowis 26.02-2.03.2014. Toimusid töötoad, kus tutvustasime postkaardialbumit "Tallinna vaatamisväärsused", mängisime koos õpilastega "Tagumine paar välja". Klassides toimusid esitlused "Minu päev piltides" ja legendiraamatu "Legend Oleviste kirikust" tutvustamine.

   


 

2013/2014 õppeaasta projektid

01.08.2013 kuni 31.07.2015 osalevad algklasside õpilased Comenius projektis "Our Treasure". Partnerkoolideks on:

 • VBS DE WIJZER Belgiast
 • Ist. Comp. Cantù Itaaliast
 • Szkola Podstawowa nr 2 im. sw. Wojciecha Poolast
 • projekti koordinaatorkool on Hispaaniast CEIP RÍO SEGURA

 

20.-24.novembrini k.a. toimus Belgias Zonnebekes Comenius projekti "Our Treasures" esimene kohtumine.  Tutvustasime oma kooli, Eestimaad ja mängisime õpilastega rahvusmänge. Aega jäi ka Zonnebeke raekoja külastamiseks, Brügge vaatamisväärsustega tutvumiseks ja ühiseks aruteluks järgmistest projekti ettevõtmistest. Külakostiks olid meie poolt kaasas õpilaste valmistatud raamatud "Vana Toomas", CD-d esitlustega koolist ja Eestimaast. Projekti ettevõtmistega saab edaspidi tutvuda algklasside maja Comenius stendidel.

Loodud on  veebilehekülg http://outrescomenius.wix.com/outres, kuhu paneme välja kõik olulised materjalid. Meie koolis on partnerkoolide õpetajad 28.05-1.06.2014.

    


 

2012/2013.õppeaasta projektid

Ohutu koolitee projektis  osaleb kuus Tallinna kooli: Kadrioru Saksa Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium, Merivälja Kool, Tallinna Rahumäe Põhikool, Kuristiku Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium) ning kaks pealinna lähivaldade kooli (Peetri Lasteaed-Põhikool ja Tabasalu Ühisgümnaasium).
4.-7. klasside õpilased kaardistavad Maanteeameti „Ohutu koolitee“ projekti ja koolitundide raames ohtlikud kohad ja piirkonnad nende kooli läheduses.  Linnalaboris koostatakse laste poolt sisestatud andmete põhjal teemakaardid (näiteks liikuvusviiside, liikluse koormuse ja ohtlike kohtade kohta). 
Järgneb arutelu lapsevanemate, õpetajate, KOV esindajatele, kus tutvustatakse läbi viidud analüüsi tulemusi ja erinevaid linnaplaneerimise ja -korralduse lahendusi ohutu koolitee korraldamiseks (näiteks liikluse aeglustamine ja autokasutuse vähendamine koolide läheduses, jalutus-buss õpilastele, lapsevanemate autojagamine laste kooliviimiseks, kindlaksmääratud peatumiskohad koolide juures laste mahapanemiseks jne). Erinevad ettepanekud ja lahendused sõltuvad koolides läbiviidud analüüsist.
Arutelu tulemused ja ettepanekud kooliümbruse ohutumaks muutmiseks lisatakse liikuvuskavasse, mis esitatakse koolile ja kohalikule omavalitsusele. Liikuvuskava koostamisel osalevad erinevad huvigrupid (lastest kohaliku omavalitsuseni), sealjuures kaasatakse liikuvuskava koostamisse ka liikuvusekspert.
Liikuvuskava põhjal on võimalik planeerida edasist tegevust koolide ümbruse liikluskasutuse korraldamisel ja hinnata teostatud tegevuste tulemuslikkust.

"Tagasi kooli" projekti raames toimuvad tunnid algklassides teemal “10 nõuannet rahast”. Eesmärgiks anda praktilisi näpunäiteid  algklasside õpilastele rahaasjade ajamisel ja taskuraha kasutamisel. Koordinaatoriteks "Tagasi kooli" meeskond ja Swedbank AS.

 

 

Projektid

 1. 3-aastane rahvusvaheline koostööprojekt Comenius 1 toimus aastatel 1999 – 2002. Projekti üldteemaks oli „Euroopa maade rahvuslikud kombed ja traditsioonid”, partnerkoolideks Volkschule Unterrohr Austriast ja Pelimanni Algkool Helsingist. Koolipoolne koordinaator Kersti Uudelt. Projekt õnnestus väga hästi ja 2002. aastal omistati meile Comenius - kooli nimetus.
 2. Teatriprojekti „Siin ja praegu” eestvedajaks on juba neljandat aastat õpetaja Rando Kuustik. Projekt toimub koostöös Tallinna Noorsooteatriga ja selles osalevad õpilased, vilistlased ja õpetajad Õppeaastapikkune töö päädib märtsikuus toimuva teatriõhtuga.
 3. Algklasside õpilased osalevad haridus- ja poliseikoostöö projektis „Ole normaalne” ning Maanteeameti, Tallinna Haridusameti, Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelvalveosakonna ja Kesklinna LOV poolt korraldatavas projektis „Minu koolitee”, mille raames kaardistatakse oma koolitee. 5. klasside õpilased osalevad liiklusprojektis „Vigurvänt”, mille eesmärgiks on omandada esmased liiklusteadmised ja taotleda jalgrattajuhi luba.
 4. 1994. aastast tehakse koostööd Max Plancki Gümnaasiumiga Kielist. Ühiselt korraldatakse mitmesuguseid muusikaüritusi - ühiskontserte, osaletakse laulupidudel ja Vanalinna päevadel. Vastastikused külaskäigud rikastavad igapäevast koolielu, annavad võimaluse saksa keelt õppinud õpilastele keelealaseks suhtlemiseks. Järgmine külaskäik Kieli leiab aset 2007. aasta kevadel.
 5. 2006. aasta oktoobris osales X b klassi õpilane Ingel Martin Eesti Õpilasesinduste Liidu projektis “Õpilasvahetus kui kahepoolne lõimumine”. Ingel õppis ühe nädala Rakvere Vene Gümnaasiumis ja elas sama kooli õpilase Alexandra Svetkova perekonnas. Alexandra külastas ka meie kooli.
saurus cms