Andmekaitsetingimused

Jakob Westholmi Gümnaasium  juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

 
Jakob Westholmi Gümnaasium  töötleb õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:
 
  • avaliku ülesande täitmisel ("Põhikooli ja gümnaasiumiseadus"; kooli põhimäärus, "Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolis väljaarvamise kord"; "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite  ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"; "Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord"; "Kooliraamatukogude töökorralduse alused"; "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale"; "Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord"; "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm"; "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord");
  • juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus);
  • lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud);
  • lapsevanema nõusoleku alusel.
 
Jakob Westholmi Gümnaasium ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus või kui seda on vaja õppetööga seotud tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).
 
Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.
 
Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on infojuht Katrin Rannaste. E-post: infojuht@westholm.ee
 
 

 
saurus cms