Search

Sport

Kehalises kasvatuses õpetatakse õpilastele kehaliselt aktiivseks eluviisiks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õppesisu valikul lähtutakse vajadusest õpilasi mitmekülgselt arendada ja neile sobiva liikumisharrastuse leidmiseks erinevaid spordialasid tutvustada. Vaatamata meie kooli tagasihoidlikele sportimistingimustele on Jakob Westholmi Gümnaasiumi (edaspidi JWG) Õpilased hästi esinenud paljudel spordivõistlustel.

Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad lisaks kooli võimlale ja aulale veel Šnelli pargis ja staadionil, Falgi pargis, Hirvepargis (september/oktoober, aprill-juuni), Nõmme ja Pirita spordikeskuses.

Meie kooli võimalusi arvestades on kooli ainekavasse lisatud järgmised spordialad:

 • võimlemine
 • kergejõustik
 • sportmängud (korvpall, võrkpall, jalgpall, saalihoki)
 • orienteerumine
 • uisutamine
 • suusatamine

Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad I ja III trimestril võimalusel õues.

JWG-l on kasutada kahe maja õpilaste (Luise 38/Kevade 8) kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks vaid üks võimla. Sellest tulenevalt:

I- V klasskaks kehalise kasvatuse tundi toimub tunniplaani alusel;
VI- XII klassüks tund toimub tunniplaani alusel ja teine toimub igal trimestril vastavalt graafikule Šnelli staadionil
I ja III trimestermurdmaajooks Snelli tiigi ääres (vastavalt graafikule)
II trimestersuusatamine Pirita ja Nõmme spordikeskus (vastavalt graafikule)

NB! Koolist on võimalus laenutada kokkuleppel suuski, suusatundide edukaks läbimiseks (laenutamiseks pöörduda aineõpetaja või kooli majandusjuhataja poole)

 Õpilastel, kes käivad väljaspool kooli regulaarselt  treeningutel on võimalus saada vabastus graafiku järgsetest välitundidest. Selleks tuleb esitada oma kehalise kasvatuse õpetajale hiljemalt iga trimestri esimese nädala lõpuks klubi/ treeningu korraldaja poolt välja antud ametlik tõend/kiri, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • treeningu korraldaja/ klubi nimi
 • treeningul osaleva õpilase nimi
 • spordiala nimetus
 • treeningu toimumise koht, aeg ja sagedus

Igal õppeaastal toimuvad kooli spordipäevad. Sportimisest huvitatud õpilastel on võimalik osa võtta klassidevahelistest spordivõistlustest ja Tallinna Koolinoorte Spordimängudest ning paljudest muudest võistlustest.

 Hindamisel arvestatakse õpilase

 • arvestuslike tööde sooritamist tunnis;
 • individuaalset arengut;
 • individuaalseid iseärasusi;
 • kehalist aktiivsust, teadmisi ja oskusi ;
 • võimetekohast kaasatöötamist tunnis;
 • kehakultuurialast tegevust väljaspool tundi ja kooli.

Õpilasel, kes on tervislikel põhjustel kehalise kasvatuse tunnist vabastatud ja ei saa osaleda praktilistes tegevustes, ei ole õigust tunnist puududa. Vabastatud õpilane abistab õpetajat tunni läbiviimisel või lahendab õpetaja poolt antud tunni teemat käsitlevat teoreetilist ülesannet.

Pikemaajalise vabastuse korral määrab õpetaja õpilasele individuaalse ülesande, mille õpilane lahendab/ koostab kodus (referaat, essee, uurimistöö, retsensioon).