Search

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm on komplekteeritud, uusi avaldusi vastu ei võeta.

Vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjale 20.04.2023 nr. HA-4/23 on alates 1.09.2023 pikapäevarühma ühe tunni maksumuseks 1,60 eurot. Avaldus pikapäevarühma koha saamiseks on leitav dokumentide lehelt.

Rühm alustab tööd 5. septembrist. Avaldus esitada hiljemalt 2. septembriks klassijuhatajale või digiallkirjastatuna meilile luise@westholm.ee

1. Pikapäevarühm on avatud koolipäevadel kell 12.55 – 15.00 

2. Laps arvatakse pikapäevarühma nimekirja lapsevanema avalduse alusel. 

3. Õppeaasta keskel arvatakse õpilane rühmast välja lapsevanema avalduse alusel. Avaldus esitatakse vähemalt kaks nädalat ette klassijuhatajale paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna meilile luise@westholm.ee 

4. Pikapäevarühma õpilane võib rühmast varem lahkuda õpetaja teadmisel või lapsevanema kirjaliku loa alusel. 

5. Pikapäevarühma päevakava sisaldab aega koduste ülesannete täitmiseks, puhkuseks ning huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö korraldamisel juhindub õpetaja õpilaste vanuselisest ja individuaalsetest iseärasustest, kooli kasvatustegevuste üldistest eesmärkidest ja lastevanemate põhjendatud soovidest.