Search

Tugiteenused

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö korraldamise alused leiad siit

Kevade 8                                                                  Luise 38

Marge Ensling-Niller                                                  Liisi Truu

                                           Vastuvõtt kokkuleppel

hevko@westholm.ee                                        eripedagoog@westholm.ee

tel. 662 0105                                                    5871 1797

Kes on HEVKo?

HEVKo toetab õpetajat  töös  haridusliku erivajadusega õpilastega, korraldab koostööd tugisüsteemi spetsialistide vahel, määrab koostöös spetsialistidega sobiva õpiabivormi, hindab koos õpiabirühma õpetaja, logopeedi ja aineõpetajaga õpiabi tõhusust ning koostab/täidab koostöös klassijuhatajaga õpilase individuaalse arengukaardi. Tulenevalt vajadusest teavitab ja nõustab koordineerija lapsevanemat, teeb ettepanekuid direktsioonile vajalike meetmete rakendamiseks, koordineerib tugisüsteemi koostööd asutuses ning selle väliselt.

HEVKo ülesandeks on:

 • koostöös klassijuhataja, aineõpetaja ja tugispetsialistidega määratleda HEV õpilane;
 • informeerida aineõpetajaid HEV õpilaste erivajadustest;
 • koostada ja säilitada õpilaste erivajadusi puudutavaid dokumente;
 • hinnata kooli HEV õpilaste õppekorraldust ja selle tulemuslikkust;
 • teha koostööd juhtkonna, õppealajuhataja, õpilase, lapsevanemate, aine- ja klassiõpetajate ning teiste eriala spetsialistidega;
 • korraldada kooliväliste spetsialistide tugi.
 

Annika Tooma (1.-6. klass)

Vastuvõtt kokkuleppel

psyhholoog@westholm.ee

Sonja Õnnik (7.-12. klass)

Vastuvõtt kokkuleppel

sonja.onnik@­westholm.ee

Millal pöörduda koolipsühholoogi poole?
Ei ole olemas inimest, kellel poleks kunagi muresid. Vahel on mured suured, vahel väikesed. Kuid me ei pea olema üksi ning alati ei saa ja ei pea me kõigega ise hakkama saama. Kui mured liiga kauaks lahenduseta jäävad, siis on hiljem neid ka keerulisem lahendada. Ära jää oma murega üksi! Tule ja räägi ja küsi nõu. Koolipsühholoog ei räägi Sinu muret teistele ega hakka andma arvustavaid hinnanguid. Ta on lihtsalt keegi, kellega oma muret jagada ja nõu küsida.

Kes on koolipsühholoog?
Koolipsühholoog on haridusasutuses töötav vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime tulla. Koolipsühholoog lähtub lapse heaolust ja parimatest huvidest. Koolipsühholoog on olemas nii õpilaste, vanemate kui ka õpetajate aitamiseks.

Koolipsühholoogi ülesandeks on:

 • õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuseomadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine;
 • õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemis- oskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel;
 • vaimse tervise probleemide ennetamine koolis.

 

ÕPILASTELE

Tule ja räägi, kui:

 • Oled mures iseenda või oma lähedase pärast või tunned end pidevalt halvasti.
 • Sa ei tule enam toime oma igapäevaste kohustustega, nt õppimisega.
 • Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida.
 • Sul on keerulised suhted kaaslaste, pereliikmete või õpetajatega.
 • Sul on raskusi sõltuvustega.
 • Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud, millega on raske toime tulla.
 • Oled emotsionaale, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on.
 • Vajad abi enesemääratlemisel või soovid arutada oma tuleviku üle.

 

VANEMATELE JA ÕPETAJATELE

Õige aeg pöörduda koolipsühholoogi poole on siis, kui:

 • Oled mures lapse meeleolu, käitumise või lapse(ga) toimetuleku pärast.
 • Lapse käitumine on ootamatult muutunud.
 • Oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.

Lisainfo koolipsühholoogi tööst: koolipsyhholoogid.ee

Karin Härm

Vastuvõtt kokkuleppel

Tel. nr 59 127 488

sotsiaalpedagoog@westholm.ee

Millal pöörduda sotsiaalpedagoogi poole?

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal-kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Õpilastele

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast
Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast
Sa oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt
Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega
Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega
Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi
Sul on raske õppetööga hakkama saada
Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla

Sotsiaalpedagoog on inimene, kes lähtub oma töös inimõigustest ja kutse-eetikast. Ta on inimene, keda sa saad usaldada. Tule ja räägi temaga!

Lapsevanematele ja õpetajatele

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

Lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada.
Kui lapse käitumine on muutunud.
Kui laps ei taha enam kooli tulla.
Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata.
Kui kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi.

https://sotsiaalpedagoogid.ee/

Liisi Truu
eripedagoog@westholm.ee

telefon: 58 711 797

Kes on eripedagoog?
 
Eripedagoogi ülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset ja selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused.
 
Eripedagoogi ülesanded
 • Hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset ja selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused.
 • Koguda andmeid õpilase arengu kohta, valida sobivad hindamisvahendid, -meetodid ja – materjalid.
 • Toetada õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides, analüüsida arengudünaamikat ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust, dokumenteerida tulemused.
 • Dokumenteerida hindamise tulemused õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil ning valida koostöös klassi- ja/või aineõpetajaga sobivad meetodid ja vahendid lapse erivajadusest lähtuvalt.
 • Teha kooli juhtkonnale ja õpetajale ettepanekuid vajalike õppevahendite ja -materjalide soetamiseks, vajadusel osaleb õppevahendite ja -materjalide loomisel. Samuti teeb ettepanekuid spetsialistide kaasamiseks väljastpoolt kooli ja soovitab täiendavaid uuringuid.
 • Osaleda õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus, vajadusel suunata teiste erialaspetsialistide juurde.
 • Nõustada õpetajaid ja lapsevanemaid.
 

Tiia Ubakivi

vastuvõtt kokkuleppel

meiliaadress: logopeed@westholm.ee

Logopeed töötab Luise 38 õppehoones

Millal pöörduda logopeedi poole?

Logopeed  toetab õpilase arengut, aidates  kaasa  õpilase kõne arengule, mis on vajalik õppekava omandamiseks. Õppeaasta esimese kolme nädala jooksul selgitab logopeed välja kõneravi vajavad põhikooli I astme õpilased. Erilise tähelepanu all on esimese klassi õpilaste õpiabi vajaduste väljaselgitamine.

Mida teeb logopeed?

Logopeedi ülesandeks on:

 • õpilaste kommunikatsioonivõime hindamine;
 • õpilase kõnepuuete väljaselgitamine ning sellest lapsevanema teavitamine;
 • õpilaste toetamine nende kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel;
 • teha koostööd teiste spetsialistidega.

Õpiabirühma õpetaja Luise 38 koolimajas Liilia Link

vastuvõtt kokkuleppel

meiliaadress: liilia.link@westholm.ee

Õpiabirühma õpetaja Kevade 8 koolimajas Marge Ensling-Niller

vastuvõtt kokkuleppel

meiliaadress: hevko@westholm.ee

Millal pöörduda õpiabirühma õpetaja poole?

Õpiabi eesmärk on õpilase hariduslikest erivajadustest lähtuvalt toetada õpilase arengut ja aidata kaasa põhihariduse omandamisele õppekava alusel.

Õpiabirühma õpetaja valib sobiva õppemetoodika, õppematerjalid ning arendab õpilase õpioskuste ja enesekontrolli kujundamist. Aineõpetajaga koostöös otsustatakse parim lahendus õppematerjali omandamiseks ning teadmiste kontrollimiseks. Õpiabirühma õpetaja osaleb õpilase teadmiste hindamisel.

Õpiabirühma õpetaja nõustab lapsevanemat erivajadusega õpilase arendamisel ja  tema toimetuleku toetamisel ning lähtuvalt vajadusest ja vastavalt võimalustele aitab jõukohastada tema õppimist tunnis.

Kes on õpiabirühma õpetaja?

Õpiabirühma õpetaja ülesandeks on:

 • koostöös hariduslike erivajadustega õppetöö koordineerijaga (HEVKo) välja selgitada õpiabi vajavad õpilased ning teavitada sellest laste vanemaid;
 • teha koostööd HEVKoga, klassijuhatajatega, aineõpetajatega, lapsevanematega;
 • aidata kujundada õpilastel õpioskusi ja teadmisi läbi erimetoodiliste võtete ja diferentseeritud töö.

Millal pöörduda KiVa-tiimi poole?

Kui kahtlustate, et teie last kiusatakse või Teil on alust arvata, et ta kiusab ise teisi. Palun võtke kooliga ühendust, et toimuvaga saaks tegeleda nii varakult ja tõhusalt kui võimalik!

Kes on KiVa-tiimi liikmed?

Koolis on töörühm – KiVa-tim, mis koosneb vähemalt kolmest õpetajast või muust koolipersonali liikmest. Nemad sekkuvad koostöös klassijuhatajaga märgatud kiusamisjuhtumitesse. KiVa-tiim on koolitatud kasutama KiVa programmi ja lahendama kiusamisjuhtumeid, kasutades selleks tõhusaid sekkumismudeleid. 

KiVa-tiimi liikmed on:

 • Janne Kütt
 • Helen Kirspuu
 • Liisi Truu
 • Ilona Opaal
 • Elen Viikmann

Kontakt: kiva@westholm.ee

Täpsemalt KiVa programmist saab lugeda SIIT