Search

Vastuvõtt X klassi

10. klassi astumiseks esitab lapsevanem direktori nimele digitaalselt allkirjastatud avalduse, lõputunnistuse koopia ja hinnetelehe koopia kooli kantselei e-mailile kantselei@westholm.ee.

Avaldus asub koduleheküljel dokumentide all – ja kooli vastuvõtukorras, lisa 4.

Dokumente ootame ajavahemikus 17.-27. juuni 2024.

Kooliraadio “Sass” õppesuundade tutvustus.

Vastuvõtukord on leitav siit.

4.1. Gümnaasiumisse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi hariduse taseme omandanud õpilane.
4.2. Kümnendates klassides on kolm õppesuunda: humanitaar-, reaal- ja riigikaitse õppesuund. Õppesuundade ainete ja tundide jaotusega saab tutvuda kooli kodulehel.
4.3. 10. klassi sisseastumiseks korraldatakse Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Ühisgümnaasiumi ühiskatsed.
4.4. Ühiskatsete läbiviimist reguleerib Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, ja Tallinna Ühisgümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord (Lisa 1).
4.5. Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiseks võivad õpilased kandideerida ühele õppesuunale. Teise õppesuuna eelistuse saab õpilaskandidaat soovi korral avaldada vestlusel.
4.6. Kolme kooli ühiskatsetel sooritatud praktiliste tööde (testide) tulemusi arvestatakse Jakob
Westholmi Gümnaasiumi kandideerimisel järgmiselt:
– humanitaarainete õppesuunas eesti keel koefitsiendiga 1,25 ja matemaatika 1;
– reaalainete õppesuunas eesti keel koefitsiendiga 1 ja matemaatika 1,25;
– riigikaitse õppesuunas eesti keel koefitsiendiga 1 ja matemaatika 1;
– inglise keele tulemust arvestatakse vestlusvoorus ja inglise keele rühmade
komplekteerimisel 10. klassis.
4.7. Kandidaadid kutsutakse vestlusele matemaatika ja eesti keele teisendatud punktisummade (punkt 4.6) ning hinnetelehel kajastuva info alusel.
4.8. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:
– motiveeritus õppida valitud koolis – 20 p;
– õpilase ainealased teadmised ja oskused – 10 p;

  • reaalsuunale kandideeriva õpilase teadmised ja oskused reaalia vallast;
  • humanitaarsuunale kandideeriva õpilase teadmised ja oskused humanitaaria vallast;
  • riigikaitse õppesuuna valikul võetakse vestlusel arvesse ka kandidaadi süvendatud huvi riigikaitse suunal; senist tegevust riigikaitsealastes organisatsioonides (nt noorkotkad, kodutütred vms.); hinnatakse kandidaadi valmisolekut võtta osa õppekäikudest, välilaagritest ja kooli esindamist vajavatest üritustest; kasuks tuleb ka kandidaadi tegelemine spordiga.

– õpilase põhjendused õppesuuna valikul – 10 p;
– saavutused ainevõistlustel – 10 p;
– inglise keele testi tulemused – 10 p;
– õppeedukus, st üheksanda klassi klassitunnistuse positiivsed tulemused – 10 p;
– sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja
huvialakoolides – 10 p, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus – 10 p, käitumise ja
hoolsuse hinnangud – 10 p).
4.9. Vestlusvoorus võrdleb vastuvõtukomisjon kandidaate punktis 4.8. nimetatud kriteeriumite osas. Vastuvõtukomisjon hindab ühisotsuse alusel vestlust kuni 100 punktiga. Vastuvõtukomisjon võib ühisotsuse alusel vaatamata praktiliste tööde headele tulemustele õpilaskandidaadiks mitte arvata õpilast, kellel õppeedukus ja/või käitumine on oluliselt halvemad ülejäänud vestlusvooru pääsenud kandidaatidest või kelle ainealased teadmised ja oskused vestlusvoorus erinevad oluliselt praktiliste tööde (testide) tulemustest.
4.10. Otsuse Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta teeb kooli vastuvõtukomisjon praktiliste tööde ja vestluse tulemuste pingerea alusel, kusjuures põhikooli õppeedukust arvestatakse vestlusvoorus. Võrdsete tulemuste korral eelistatakse õpilaskandidaate, kelle põhikooli lõputunnistuse tulemused on kõrgemad. Otsus õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta saadetakse ekirja teel Ühiskatsete süsteemi kaudu hiljemalt nelja nädala jooksul peale vestlusvooru.
4.11. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse, taotluse ja lisas 3 nimetatud dokumentide alusel, mis esitatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist, kuid mitte hiljem kui 27. juunil.
4.12. Koolis ei avata 10. klasse juhul, kui 28. juuniks on laekunud 10. klassi astumiseks vähem kui 52 kirjalikku taotlust. Esialgsesse nimekirja kantud õpilastele leiab kool vajadusel õpilaskoha teises Tallinna koolis koostöös Tallinna Haridusametiga.
4.13. Kui koolis on 1. juuli seisuga 10. klassides vabu õpilaskohti, võetakse taotlusi 10. klassi astumiseks vastu 1. augustist kuni 22. augustini. Andmed vabade õpilaskohtade olemasolust avaldatakse kooli veebilehel. Otsus õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta tehakse 28. augustiks.
4.14. Koolil on õigus mitte arvata õpilasnimekirja kandidaate, kes on kolme kooli ühiskatsete praktiliste tööde järel käitunud vääritult.

Jakob Westholmi Gümnaasiumis on 3 õppesuunda: reaal-, humanitaar- ja riigikaitse.


1. Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, ja Tallinna Ühisgümnaasiumi (edaspidi ühiskatsed) ühiskatsete korraldamise kord sätestab kolme kooli ühiskatsete eesmärgi, toimumise aja ning reguleerib ühiskatsetele registreerimise, praktiliste tööde, hindamise ja vestluste korraldamise ja tulemuste avalikustamise.
2. Ühiskatsete eesmärk on võimaldada üheksanda klassi õpilasel kandideerida ühiskatsete tulemustega Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, ja Tallinna Ühisgümnaasiumi kümnendasse klassi.
3. Ühiskatsete praktilised tööd viiakse läbi märtsikuu neljandal laupäeval, 25. märtsil 2023 algusega kell 10.00 paberkandjal testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel). Vestlusvoorud viiakse läbi hiljemalt aprillikuu jooksul.

4. Ühiskatsetele registreerimine
4.1. Registreerimine ühiskatsetele toimub ühiskatsete Infosüsteemi kaudu ja registreerinud õpilane saab sellekohase kinnituse.
4.2. Infosüsteem on avatud registreerimiseks alates 13. veebruarist kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni.
4.3. Registreerimine kolme kooli ühiskatsetele eeldab, et katsetele kandideerija aktsepteerib kolme kooli vastuvõtu kordasid (neid reguleerivad Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu korrad). Loetletud dokumendid on avalikustatud koolide kodulehekülgedel ning ühiskatsete infosüsteemis alates 1. veebruarist 2023.
4.4. Registreerimisel sisestab ühiskatsetele kandideerija infosüsteemi järgmised andmed (või teeb järgmiste andmete vahel valiku1):

4.4.1. ees- ja perekonnanimi;

4.4.2. isikukood;

4.4.3. A-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse või vene keel);

4.4.4. B-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu); 

4.4.5. C-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu);

4.4.6. kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib;

4.4.7. üleriigilise aineolümpiaadi (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus, muusika) lõppvoorus 8. klassis osalemine ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud);

4.4.8. esimene koolieelistus (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium või Tallinna Ühisgümnaasium);

4.4.9. teine koolieelistus (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium või Tallinna Ühisgümnaasium);

4.4.10. kolmas koolieelistus (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium või Tallinna Ühisgümnaasium);

4.4.11. kontakttelefoni number;

4.4.12. meiliaadress;

4.4.13. kodune aadress;

4.4.14. kandideerija vanema nimi, kontakttelefoni number, meiliaadress;

4.4.15. aktsepteerib märkega linnuke punktis 5.3. loetletud dokumentidega kehtestatud tingimused.

4.5. Valides märke registreerun, saadab ühiskatsete infosüsteem kandideerija meilile teatise, milles on kirjas järgmised andmed:

4.5.1. Praktiliste tööde teostamise koht ja aeg (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium;

4.5.2. Kümnekohaline kandideerija kood, mille

4.5.2.1. esimene sümbol tähistab kooli, kus sooritatakse praktiline tegevus (J233120023/ J – Jakob Westholmi Gümnaasium, K – Kadrioru Saksa Gümnaasium, Y – Tallinna Ühisgümnaasium);

4.5.2.2.järgmised kaks sümbolit tähistavad ühiskatsete aastat (J233080023/ 23 tähistab aastat 2023);

4.5.2.3.järgmised kolm sümbolit tähistavad ruumi numbrit, kus sooritatakse praktiline tegevus (J233120023/312 – ruum nr 312);

4.5.2.4. viimased neli sümbolit tähistavad registreerumise järjekorda (J233120023/0023 kandideerija oli 23. registreeruja).

4.6. Kandideerija laadib käesoleva õppeaasta 9. klassi hinnetelehe ühiskatsete infosüsteemi.

4.6.1. Kandideerija, kes on osalenud aineolümpiaadi lõppvoorus 8. klassis või kutsutud aineolümpiaadi lõppvooru 9. klassis ja taotleb selle alusel vabastust praktiliste tööde tegemisest, laadib hinnetelehe infosüsteemi hiljemalt 13. märtsil 2023.

4.6.2. Teised kandideerijad laadivad hinnetelehe ühiskatsete infosüsteemi hiljemalt põhitestide toimumise päeval.


Andmed, mille vahel on võimalik rippmenüüs valida, on esitatud sulgudes.

2 Juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel lõppvoorus 8. klassis osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud, on tal võimalus taotleda vabastust praktiliste tööde tegemisest (st tema praktilised tööd hinnatakse maksimumpunktidega) ning kandideerida kolme kooli vestluse ja lõputunnistuse alusel. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 28. veebruaril 2023. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast vähemalt viis kalendripäeva enne praktiliste tööde toimumist.

3 Jakob Westholmi Gümnaasiumisse kandideerija saab valida ühe eelistuse (reaalsuund, humanitaarsuund, riigikaitse suund). Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse kandideerija saab valida ühe eelistuse (saksa keel ja saksakeelne majandusõpe, saksa keele ja loodusainete õppesuund, saksa keele ja digitootedisaini õppesuund, saksa keele ja sotsiaalainete õppesuund). Tallinna Ühisgümnaasiumisse kandideerija saab valida ühe eelistuse (reaalsuund (loodus- ja keskkonnaharu või digitootedisaini haru), võõrkeele suund, humanitaarsuund (teatri- või kommunikatsiooniharu).

JWG meediaringi kooli tutvustusvideo.