Search

Õppesuunad

Põhikool

Inglise keele klassi õppekavas on suurem rõhk võõrkeeleõppel. A võõrkeele inglise keele õppimisega alustatakse 1. klassi II poolaastast  kahe nädalatunniga. Põhikooli lõpuni on tundide arv tavaõppest suurem ja läbitav programm  mahukam. Kasutatakse tavaõppest erinevaid õppematerjale.

Muusika süvaõppe klassid tegutsevad meie koolis alates 1964. aastast. Õpitakse riikliku õppekava järgi, toetudes õpetajate poolt loodud muusika süvaõppe õppekavale. Kasutatakse JO-LE-MI süsteemi. Õpilastel on põhikooli lõpuni 3-4 muusikatundi nädalas. Muusikaõpet toetavad koorilaul ja rütmika, pilliõpe (klaver, kitarr, plokkflööt, flööt, ukulele, löökpillid, trompet, saksofon, kannel, viiul) toimub soovi korral Jakob Westholmi Muusikakoolis (tasuline).

Kooli pikaajaliste traditsioonide hulka kuuluvad igakevadine solistide konkurss WestFest, jõulukontserdid, laulupidudest osavõtt ja palju muud. 

Õpilased osalevad Tallinnas ja mujal vabariigis toimuvatel muusikakonkurssidel ning olümpiaadidel. Meie muusika süvaõppe klassidest on sirgunud mitmed tunnustatud muusikud.

Lisaks riiklikule matemaatika ainekavale õpitakse majandus-reaalklassi I – III kooliastmes igal aastal 35 tundi praktilist matemaatikat (pranglimine, programmeerimine, robootika, loogika, nuputamis- ja mõttemängud) ja  majanduse algtõdesid. Kasutades infotehnoloogia võimalusi arendatakse digipädevusi ja õpitakse programmeerimist, lahendatakse loogika- ja nuputamisülesandeid. Ainekava sisaldab ka majanduse põhitõdede õpetamist. 

Gümnaasium

Humanitaarsuuna valinud õpilased saavad hea üldkultuurilise ettevalmistuse. Selle suuna lõpetajad on suutlikud orienteeruma aktuaalsetes kultuuri-, keele- ja kirjandusküsimustes. Peale teoreetiliste teadmiste omandamise on olulised praktiliste oskuste omandamist võimaldavad kõne- ja väitlus- ning kunstikursused. Tuge teadmiste ja oskuste süvendamisel pakuvad usundiõpetus ja psühholoogia. Humanitaarsuuna õpinguid on võimalik mitmekesistada veelgi, kui valida lisaks ka antud valdkonda kuuluvaid valikaineid. Ennast saab proovile panna luule- ja kõnevõistlustel ning konkurssidel. Humanitaarsuunda soovitame neile, kes soovivad edasi õppima minna keele-, kirjandus- ja kultuuriteadusi, ajalugu, sotsiaal- ja ühiskonnateadusi, meediat, kunsti jms.

REAALSUUNDA ootame teadmishimulisi õpilasi, kes

  • soovivad süvendada oma teadmisi matemaatikas, füüsikas ja keemias;
  • tunnevad rõõmu matemaatilistele probleemidele lahenduste leidmisest;
  • oskavad näha matemaatika ilu geomeetrias ja tõestuste loogikas;
  • kavatsevad õpinguid jätkata erialadel, kus reaalainete oskamine on oluline.

MATEMAATIKAT õpitakse laia õppekava järgi, õpitakse erinevaid lahendusvхtteid, lahendatakse rohkem ja raskemaid ülesandeid.

FÜÜSIKAS õpitakse materjali süvendatult, lahendatakse palju ülesandeid ning tehakse praktilisi töid.

Jakob Westholmi Gümnaasiumi riigikaitse õppesuund alustas 2011. aastal pakkudes laiapõhjalist ja mitmekesist haridust Eesti riigist ja selle toimimisest huvitatud noortele. Oleme veendunud, et riik algab teadlikust ja haritud kodanikust ning oma riigi toimimist tutvustav õppesuund on viis, kuidas kasvatada ühiskondlikult ja sotsiaalselt haritud noori.

Riigikaitse õppesuund ei piirne militaarsete teemadega, vaid annab mitmekülgset sotsiaalset, eetilist ja praktilist lisa tavaainetele. Õppesuuna eesmärk on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes on lisaks omandanud põhjalikud teadmised Eesti riigistruktuuride toimimise kohta.